Thursday, November 4, 2021

Skywatch Friday - 4 November 2021 Edition

Untitled

The skies of North Dakota, taken by my friend Josh.